Cumprindo o disposto no Real Decreto 635/2014 polo que se desenrola a metodoloxía de cálculo do período medio de pago a provedores das Administracións Públicas, previstos na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira, fanse públicos os seguintes informes:

01/11/2019
Período medio de pago a provedores do terceiro trimestre de 2019
05/08/2019
Período medio de pago a provedores do segundo trimestre de 2019
05/08/2019
Período medio de pago a provedores do primeiro trimestre de 2019